ทันสมัย!ศธ.แก้ระเบียบทรงผม ให้นร.มีส่วนร่วมได้แล้ว

  • 2 Replies
  • 121 Views
ทันสมัย!ศธ.แก้ระเบียบทรงผม ให้นร.มีส่วนร่วมได้แล้ว
คณะทำงานยกร่างระเบียบทรงผมนักเรียนฯ ถอย แก้ระเบียบทรงผมนักเรียนฯแล้ว เผย ระเบียบทรงผมเด็กให้สร้างการมีส่วนร่ามระหว่างนักเรียน-ครู-ผู้ปกครอง สกัดความขัดแย้ง
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) Gclub ในฐานะประธานคณะทำงานยกร่างระเบียบทรงผมนักเรียน  Sexy Baccarat เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนนักเรียน นักศึกษาของ ศธ. ว่า ให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 3 ส่วน คือ 

1.ต้องการจะปรับแก้ระเบียบให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การมีส่วนร่วม SA Gaming รวมทั้งการป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
2.การแก้ไข ระเบียบข้อที่ 4 ที่เดิมมีการแยกเรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่แตกต่างกัน จึงต้องมีปรับใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเพศ Pussy888 ที่ระบุว่า นักเรียนจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย

3.ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7  ของระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 7 ภายใต้บังคับข้อ 4 ให้สถานศึกษาวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ Sbobet โดยต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากคณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนที่สถานศึกษานั้นพึงมีก่อนการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้ 

1.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ผู้แทนครู United Gaming และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนชุมชนท้องถิ่น @hotslot88 และเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้ในบริเวณสถานศึกษา

2.ให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน
3. ให้คำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักเรียน Betway ทั้งนี้ให้นำแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมนักเรียนดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม Joker Gaming พร้อมจัดพิมพ์แนวปฏิบัติเรื่องทรงผมแจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป Ufabet ซึ่งการปรับในเรื่องนี้จะสร้างการมีส่วนร่วมให้การพิจารณาเรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

*

warmaggot

  • *****
  • 54508
    • View Profile

*

warmaggot

  • *****
  • 54508
    • View Profile